Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Informace o zpracování osobních údajů
1.
Ochrana soukromí při zpracování osobních údajů je pro společnost REAbags s.r.o. důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel.
Obsah těchto informací:
 • na základě jakého právního důvodu jsou osobní údaje zpracovávány
 • po jak dlouhou dobu jsou osobní údaje zpracovávány
 • zda jsou osobní údaje předávány třetímu subjektu
 • jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke společnosti REAbags s.r.o.
Správce osobních údajů je společnost REAbags s.r.o., IČO 26823811, se sídlem
V křovinách 411/2, 77900 Olomouc (dále jen „REAbags s r.o.“).
Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: REAbags s.r.o., U Panelárny 459/4, 77200 Olomouc, adresa elektronické pošty: info@reabags.cz, telefon: +420 585 313 936.
.
Společnost REAbags s.r.o. zpracovává osobní údaje fyzických osob (dále jen „subjektů údajů“) jako správce v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).
2.
Osobní údaje, které společnosti REAbags s.r.o. poskytnete v rámci nákupu zboží či využívání služeb poskytovaných nebo nabízených společností REAbags s.r.o., zpracovává společnost REAbags s.r.o. v souladu s právními předpisy. Takto získané osobní údaje budou společností REAbags s.r.o. jako správcem osobních údajů užity jen k účelům a za podmínek zde stanovených.
Vaše osobní údaje budou použity za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a společností REAbags s.r.o., provedení opatření před uzavřením takové smlouvy, za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit společností REAbags s.r.o. vůči Vaší osobě a dále za účelem vedení uživatelského.
Předání osobních údajů státním orgánům a správním úřadům je přípustné pouze na základě povinnost stanovené právním předpisem.
 
Zasílání obchodních sdělení
Vámi poskytnutou emailovou adresu nebo telefonní kontakt je společnost REAbags s.r.o. v  souladu s podmínkami § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna využít k zasílání obchodních sdělení a jiných obdobných aktivit přímého marketingu, zahrnující zejména zasílání informací o novém zboží či službách, pořádaných akcích, soutěžích nebo jiných speciálních nabídkách. V případě, že si zasílání obchodních sdělení nebude přát, můžete se z odběru kdykoliv a bezplatně odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu obsahujícího obchodní sdělení nebo zaslal obdobnou sms na telefonní číslo, ze kterého byla sms obsahující obchodní sdělení zaslána.
 
Bezpečnost
Společnost REAbags s.r.o. přijímá a dodržuje technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila Vaše osobní údaje proti jejich úniku, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému zásahu nepovolaných osob. Zpracování Vašich osobních údajů a přístup k nim bude zajišťován pouze k tomu pověřenými osobami, které jsou zavázány k povinnosti mlčenlivosti a k dodržování právních předpisů.
 
Cookies
Společnost REAbags s.r.o. používá cookies k tomu, aby zajistila optimální technické a uživatelské fungování stránek. Cookies jsou malé „soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat mj. ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Ve svém prohlížení můžete používání cookies vypnout či zde můžete změnit nastavení pro jejich ukládání. Odmítnout ukládání cookies můžete dále například tím, že spustíte ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.
 
Další příjemci osobních údajů
Osobní údaje mohou být poskytnuty státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy, dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv (např. soudům, soudním exekutorům, dražebníkům, přičemž rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku), specializovaným externím subjektům (dále „zpracovatel"), které pro správce osobních údajů provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (např. externí mzdová účetní společnost, daňový či právní poradce, reklamní agentura, společnost realizující distribuci zásilek, společnost realizující platby, společnost realizující vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení) - za zpracovatele vybírá správce osobních údajů po pečlivém zvážení pouze takovou osobu, která poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů.
 
3.
 1. Právní důvod zpracování osobních údajů
Společnost REAbags s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje na základě následujících důvodů:
 • udělení souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
 • plnění smlouvy uzavřené mezi společností REAbags s.r.o. a Vámi dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • plnění právních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR  (zejména účetní, daňové a archivační);
 • ochrana oprávněných zájmů společnosti REAbags s.r.o. či třetí strany dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zejm. za účelem marketingových aktivit, vymáhání oprávněných nároků správce, ochrana majetku správce).
 
 1. Informace podle článku 13 GDPR: Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů
 • máte právo požadovat od společnosti REAbags s.r.o. přístup k Vašim osobním údajům,
 • máte právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů,
 • máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu se zpracováním, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat,
 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jen po dobu nutnou k účelu zpracování. V případě, že jsou Vaše osobní údaje získávány na základě smlouvy uzavřené mezi Vámi a společností REAbags s.r.o., jsou osobní údaje uchovávány po dobu 4 let od ukončení smlouvy. Po uplynutí maximální doby zpracování mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké, pro účely archivnictví nebo po dobu požadovanou právními předpisy,
 • Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetí země,
 • společnost Li REAbags s.r.o. neprovádí automatizované individuální rozhodování, včetně profilování.
 
 1. Informace podle článku 15 GDPR:  Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo získat potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k osobním údajům a k dalším informacím. Máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů zpracovávaných společností REAbags s.r.o. . Za další kopie může společnost REAbags s.r.o. účtovat přiměřený poplatek z důvodů administrativních nákladů.
 
 1. Informace podle článku 16 GDPR: Právo na opravu
Máte právo na to, aby společnost REAbags s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.
 
 1. Informace podle článku 17 GDPR: Právo na výmaz
Máte právo na to, aby společnost REAbags s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, pokud je k tomu dán důvod. To se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné zejména za účelem splnění právní povinnosti a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 
 1. Informace podle článku 18 GDPR: Právo na omezení zpracování
Máte právo na to, aby společnost REAbags s.r.o. omezila za určitých situací zpracování Vašich osobních údajů.
 
 1. Informace podle článku 19 GDPR: Oznamovací povinnost
Společnost REAbags s.r.o. oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.
 
 1. Informace podle článku 21 GDPR: Právo vznést námitku
Z důvodů týkajících se konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.
 
 1. Informace podle článku 34 GDPR: Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů
Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, má společnost REAbags s.r.o. povinnost Vám toto porušení bez zbytečného dokladu oznámit.

Azure Travel Blue itluggage Members Suitsuit Reabags Rock mia Aerolite

DOPRAVA ZDARMA
při nákupu nad 2.000,- Kč

Nabízíme tyto možnosti dopravy:

 • 110,- Kč
 • Osobní odběr na našem skladě v Olomouci - ZDARMA

Nabízíme tyto možnosti platby:

 • Dobírka - 30,- Kč
  platba kartou nebo hotově řidiči
 • Převodem - zdarma
  platba na náš účet na základě zálohové faktury
 • Hotově - zdarma
  na výdejním místě Uloženka nebo na našem skladě
 • Platba kartou online přes